Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

Η Εταιρική Ευθύνη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εταιρικής μας ταυτότητας.

Για την εταιρεία μας η συνεισφορά στην κοινωνία και το περιβάλλον είναι ένας από τους βασικούς στόχους που έχουμε θέσει. Πρωτεύον μέλημα μας είναι  η εταιρεία να είναι πάντα σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, τα ηθικά πρότυπα και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Η εταιρεία Mouzakis Truck Service τηρεί αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, οι οποίες ελέγχονται από διάφορους οργανισμούς και φορείς. Εξίσου προτεραιότητά μας είναι να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας, προσφέροντάς τους αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες λύσεις.

Δέσμευσή μας επίσης είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε καθώς αυτό αποτελεί για εμάς βασικό συστατικό του τρόπου που διοικούμε την εταιρία, του τρόπου που δουλεύουμε καθημερινά και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που χαράσσουμε.